REGULAMIN

powrót

         Mieszkania Sopot, mieszkania Gdańsk, mieszkania Gdynia          

 

 

SZANOWNY KLIENCIE SZANUJ SWÓJ I NASZ CZAS I PRACĘ – jeśli masz wątpliwości i nie jesteś pewien dokonanego wyboru nie przysyłaj swojej rezerwacji na apartament , w ten sposób nie blokujesz innym możliwości rezerwacji.

 

     

Zaznaczenie pola wyboru (tzw. checkbox-u) Zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu., jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się przed dokonaniem tej czynności z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu go bez zastrzeżeń -  

co oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu.

                                   

 

 

 

 REGULAMIN

  

 

 1. Wstęp

  

1.1  Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu mieszkań, apartamentów zamieszczonych na stronie 

 www.SopotMieszkanieNaLato.pl 

obsługiwanych przez firmę EXTRA - SopotMieszkanieNaLato będącą częścią EXTRA GROUP /zwaną dalej EXTRA / Biuro EXTRA

 

1.2  EXTRA działając w imieniu właścicieli mieszkań udostępnia  na zasadach wynajmu na czas określony mieszkanie wskazane w „ Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji „.

 

1.3  Zawarcie umowy dotyczącej wynajmu mieszkania następuje w momencie  przesłania klientowi „ Potwierdzenia przyjęcia rezerwacji „ , w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia. W dniu przyjazdu do mieszkania klient otrzyma umowę najmu mieszkania, sporządzoną na piśmie i podpisaną obustronnie : przez klienta i właściciela mieszkania lub jego pełnomocnika.

 

 

 

 

 

1.4
Dokonanie rezerwacji wraz z wpłatą należności za najem lokalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika.
  

 

 

1.5 Klient wynajmuje mieszkanie na okres i ilość osób określone w „Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji „.
  
  
1.6 Klientem może być tylko osoba pełnoletnia legitymująca się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem .
  
  
1.7 Zawarta umowa wynajmu obejmuje tylko wynajem mieszkania i nie obejmuje organizacji dojazdu , wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
  
  
2. R E Z E R W A C J A  M I E S Z K A N I A
 
Rezerwacja mieszkania wymaga :
  
 
2.1 Wypełnienia i wysłania formularza wstępnej rezerwacji ze strony www.sopotmieszkanienalato.pl stanowiącego formę zapytania o potwierdzenie faktycznej dostępności w/w apartamentu z uwagi na będące już w toku wcześniejsze rezerwacje nie uwidocznione w kalendarzu na stronie , dlatego czas oczekiwania na potwierdzenie statusu wstępnej rezerwacji wynosi do 24 godzin. O statusie waszej wstępnej rezerwacji będziecie Państwo na bieżąco informowani. :rezerwuj@sopotmieszkanienalato.pl
  
  
2.2 Zwrotnego otrzymania od EXTRA informacji na temat realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem wpłaty należności za najem lokalu i terminem przesłania do EXTRA „Potwierdzenia wpłaty”. Należność wpłacana jest na konto bankowe , a jego wysokość wynosi :
  
100 % wartości rezerwacji przed przyjazdem do mieszkania.
  
  
2.3 W przypadku rezerwacji dokonywanej w godzinach 18.00 – 10.00 dnia następnego / czasu środkowoeuropejskiego/ , zwrotna informacja od EXTRA , o której mowa w pkt.2.2. zostanie przesłana klientowi najwcześniej o godz.11.00 następnego dnia.
  
  
2.4 Przesłania do EXTRA „ Potwierdzenia wpłaty ” na adres mailowy rezerwuj@sopotmieszkanienalato.pl lub zbigniew.oles@extra.sopot.pl. ”Potwierdzenie wpłaty ” może mieć formę elektronicznego potwierdzenia realizacji przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych lub zeskanowanego dowodu wpłaty.
  
  
2.5 Brak przesłania „ Potwierdzenia wpłaty ” w wyznaczonym czasie jest równoznaczny z anulowaniem wstępnej rezerwacji.
  
  
2.6 Otrzymania od EXTRA „ Potwierdzenia przyjęcia rezerwacji” , które następuje tylko i wyłącznie po przesłaniu „Potwierdzenia wpłaty należności ”.
  
  
2.7 W przypadku przesłania „Potwierdzenia wpłaty ” w godzinach 18.00 – 10.00 dnia następnego /czasu środkowoeuropejskiego/ „ Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji” zostanie przesłane klientowi przez EXTRA najwcześniej o godz. 11.00 następnego dnia.
  
  
2.8 W przypadku rezygnacji z rezerwacji / pobytu w mieszkaniu/ wpłacona należność nie podlega zwrotowi / art.394 KC/. 
  
  
2.9 Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w rezerwacji w zakresie liczby osób oraz długości pobytu nie później niż 30 dni przed terminem rezerwacji , w przeciwnym razie jest zobowiązany do zapłaty za doby  o które skrócił pobyt. Klient informuje telefonicznie lub elektronicznie EXTRA o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. EXTRA zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji .W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w rezerwacji klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.
    

 

2.10  W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego ( lub późniejszego przybycia ),bez względu na powód , Biuro nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.  

 

  
3. Z A S A D Y  P O B Y T U
 
3.1 Przyjazdy do oraz wyjazdy z mieszkań odbywają się standardowo w godzinach 08.00 – 20.00 , a w szczególności:
  
a/ przyjazdy do mieszkań odbywają się w godzinach 14.00 – 20.00
  
b/ wyjazdy z mieszkań odbywają się w godzinach 08.00 – 10.00
 
 
  
 

 

3.2 Przyjazd/wyjazd klienta w innych godzinach niż standardowe ( punkt 3.1) - każdorazowo obciążony jest dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. 

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny:

- przyjazdu, jednak nie później niż do godz. 24:00

wyjazdu, jednak nie wcześniej niż godz. 6:00. 

W takim przypadku naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 100zł.

 

3.3 Na dzień przed przyjazdem/wyjazdem do/z mieszkania klient zobowiązany jest do skontaktowania się z EXTRA w godzinach 10.00 – 18.00 w celu ustalenia godziny przyjazdu/wyjazdu oraz przekazania kluczy do mieszkania. Kontakt : Tel. + 48 601 62 28 65 lub + 48 603 58 10 66 

 
 
3.4 W przypadku przyjazdu klienta bez wcześniejszego kontaktu i informacji o godzinie przyjazdu/wyjazdu EXTRA rezerwuje czas do 3 godzin na przybycie osoby do przekazania kluczy do mieszkania
  
 

 

3.5  W momencie przyjazdu do mieszkania klient legitymuje się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport ), podpisuje umowę najmu, dokonuje zapłaty  pozostałej części należności ( jeżeji taka sytuacja zaistnieje) i otrzymuje klucze do mieszkania.

 

 

  
3.6 Klient nie otrzyma kluczy do mieszkania, jeżeli nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport ) , jest pod wpływem alkoholu lub zachowuje się agresywnie , stwarzając zagrożenie dla innych osób lub mienia wchodzącego w skład mieszkania.
    
  
3.7 Umowa najmu może być z klientem rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji , jeżeli :
  
 
a/ liczba osób nocujących w mieszkaniu przekracza liczbę osób wymienioną w umowie najmu .
 

W apartamencie mogą nocować , przebywać stale tylko osoby wymienione z imienia i nazwiska w Umowie Najmu , nie przestrzeganie tego jest naruszeniem warunków Umowy Najmu i skutkuje jej rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym  bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

 
b/ klient naruszył regulamin porządku domowego lub ciszę nocną.
   
 
3.8 Za pobyt jednego dziecka do lat 3 śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku z własną pościelą nie pobiera się żadnych opłat . Przy dokonywaniu rezerwacji należy o tym poinformować EXTRA.
  
 
3.9 Pobyt zwierząt domowych w mieszkaniu wymaga uzyskania zgody. Nie w każdym mieszkaniu można zakwaterować się ze zwierzęciem. Klient zobowiązany jest uzyskać zgodę i ustalić warunki pobytu zwierząt domowych w mieszkaniu już w momencie składania rezerwacji. W przypadku zgody na pobyt zwierzęcia klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia naliczana jest opłata dodatkowa.
Zwierzę małe - 50 zł /doba , większe - 100 zł /doba.
  
 
3.10 W przypadku niektórych mieszkań może być pobierana kaucja jako zabezpieczenie opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody , a także na inne cele np. na przypadek zagubienia pilota czy kluczy. Informacja o kaucji przekazywana jest w informacji na temat realizacji wstępnej rezerwacji.
 

 

3.11 Na osobach które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia ,zabrudzenia i uszkodzenia ,wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały klienta.
  
  
3.12 Klient odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w mieszkaniu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to , aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z jego winy wykonane zostały na jego koszt.
  
  
  
3.13 W apartamencie znajduje sie komplet pościli. Wymiana pościeli następuje na prośbę klienta, nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie, wcześniejsza wymiana możliwa odpłatnie.
 
 
3.14 W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
  
 
3.15 Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00.W stosunku do osób zachowujących sie niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania oraz nie stosujących sie do zaleceń przekazywanych przez pracowników obsługi, zastrzega się prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym..
  
   
3.16 Za rzeczy pozostawione przez klienta w mieszkaniu EXTRA nie odpowiada
 
  
4. EXTRA zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez klienta mieszkania na inny podobny w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających korzystanie z mieszkania pierwotnie zarezerwowanego.
 

 

5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Biuro jest zwolnione z przyjętego zobowiązania.

 

6. Biuro  nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie maja miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.

  

7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w apartamentach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją  innych urządzeń.

 

Za wynikłe w czasie Państwa pobytu utrudnienia bardzo przepraszamy i postaramy się je usunąć w możliwie najkrótszym czasie.

 

8. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE  I POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

8.1 Dokonując rezerwacji mieszkania na stronie www.sopotmieszkanienalato.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji i informowania go w przyszłości o aktualnej ofercie firmy EXTRA zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 
 
8.2 Prawem właściwym dla sporów wynikających z realizacji niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby firmy EXTRA .
  

 

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem (am)się z treścią regulaminu” w formularzu rezerwacji oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków regulaminu, dalsze kontynuowanie procesu rezerwacji apartamentu nie będzie możliwe.

 

 
Państwa rezerwacja jest całkowicie bezpieczna. Wszystkie dane osobowe są kodowane i przesyłane w bezpieczny sposób.
Zostaną one użyte jedynie w celu przeprowadzenia Państwa rezerwacji.
Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości.
Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia

 

 

Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

 

Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników .

 

 

 

Polityka cookies


Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

powered by chrismar.pl | Icons | admin | stats